Algemene voorwaarden

Artikel 1          Definities

 1. Jouw-vacatures gevestigd te Loosdrecht, KvK-nummer 52899993, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. De natuurlijke persoon die zich als werkzoekende inschrijft op de website wordt aangeduid als kandidaat. Opdrachtnemer is geen opdrachtgever noch werkgever van kandidaat.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, facturen, overeenkomsten en levering van diensten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Aan mondelinge overeenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden zoals deze op de website www.jouw-vacatures.nl of bij Kamer van Koophandel te raadplegen zijn.
 3. De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3          Offertes

 1. Indien in de vrijblijvende offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 werkdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4          Tarieven, betalingen en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht van ‘no cure no pay’ en exclusiviteit. Dat wil zeggen dat de overeengekomen plaatsingsfee pas in rekening wordt gebracht op het moment dat kandidaat een arbeidsovereenkomst heeft getekend met Opdrachtgever. Daar staat tegenover dat Opdrachtgever de opdracht exclusief uitzet bij opdrachtnemer en niet bij derden.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Op de offerte staat het tarief voor de gekozen dienst(en) of pakketten met (fixed) fee vermeld. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, evenals bijzondere toeslagen of extra vacatures, worden apart gefactureerd. De tarieven zijn gebaseerd op werkzaamheden inzake werving en selectie. Voor detachering, interim, uitzenden en payroll gelden andere tarieven welke zullen worden weergeven op de offerte. De tarieven zoals vermeld op de offerte zullen altijd leidend zijn.
 4. De plaatsingsfee wordt gerekend per CV. Indien meerdere door opdrachtnemer voorgedragen kandidaten worden geplaatst, is opdrachtgever een hogere fee verschuldigd. In geval van werving en selectie, betreft de hogere fee; aantal kandidaten geplaatst vermenigvuldigt met de gehele overeengekomen plaatsingsfee per kandidaat.
 5. De plaatsingsfee inzake werving en selectie is een tarief opgebouwd uit een percentage over het fulltime fiscaal bruto jaarsalaris inclusief emolumenten zoals vakantiegeld en exclusief BTW. De plaatsingsfee niet afhankelijk van het aantal werkzame uren dat een kandidaat wordt ingezet door opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever ontvangt een factuur voor de betaling zodra de kandidaat is geplaatst en bij het aanvaarden van de overeenkomst door de kandidaat.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 11. De kandidaat komt rechtstreeks onder contract te staan bij opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is daarmee niet verantwoordelijk voor het tijdig uitbetalen aan kandidaat.

 

Artikel 5          Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever een arbeidsrelatie aangaat met een door opdrachtnemer aangedragen kandidaat, is opdrachtgever gehouden dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen kenbaar te maken aan opdrachtnemer, voorzien van een kopie van de overeenkomst en salaris en/of uurtarief.

 

Artikel 6          Bijzondere bepalingen omtrent uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Afhankelijk van het gekozen pakket draagt opdrachtnemer een minimum aantal kandidaten aan. Er zal pas een plaatsingsfee worden gerekend wanneer opdrachtnemer een geschikte kandidaat heeft gevonden die de openstaande vacature daadwerkelijk vervult.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht eveneens bij een derde partij uit te zetten.
 3. Indien kandidaat staat ingeschreven als zzp’er/zelfstandige is deze zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de juiste belastingen, het voldoen aan de eisen die de opdrachtgever stelt en het afsluiten van de gevraagde verzekeringen door opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer en diens kandidaten zijn niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met hun professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
 5. Er kan geen rechtsgeldige overeenkomst met kandidaat worden afgesloten, zonder tussenkomst van opdrachtnemer.

 

Artikel 7          Bijzondere bepalingen benadering

 1. Het is opdrachtgever of een met haar gelieerde onderneming en kandidaat niet toegestaan om zonder medeweten van opdrachtnemer, na eenmaal met elkaar door opdrachtnemer in contact gebracht, een overeenkomst aan te gaan.
 2. Opdrachtgever of een met haar gelieerde onderneming verplicht zich gedurende de looptijd van de overeenkomst en de 24 kalendermaanden na datum van voordragen van de kandidaten door opdrachtnemer, geen aangedragen kandidaten of andere personen betrokken bij de dienstverlening van opdrachtnemer in dienst te nemen of op andere wijze voor zich te laten werken. Het is voor deze periode evenwel niet toegestaan na het einde van de overeenkomst kandidaten rechtstreeks te benaderen.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel is opdrachtgever driemaal het bedrag verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien opdrachtnemer had bemiddeld tot totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 8          Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen door middel van een aanvullende offerte.
 3. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering na acceptatie van de offerte wordt 80% van de totale som in rekening gebracht bij opdrachtgever.
 4. Na plaatsing van een door opdrachtnemer aangedragen kandidaat, geldt een proefperiode van 1 kalendermaand. Indien de arbeidsovereenkomst in deze periode wordt ontbonden omdat de kandidaat aantoonbaar niet beantwoordt aan het overeengekomen functieprofiel of disfunctioneert om redenen die aan de kandidaat verwijtbaar zijn zal opdrachtnemer de opdracht kosteloos opnieuw uitvoeren en zo spoedig mogelijk vervangende kandidaten aandragen. Indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door redenen die niet verwijtbaar zijn aan kandidaat, komt bovenstaande regel te vervallen.

 

Artikel 9          Overmacht

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij, dan wel de kandidaat, redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
  2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 14 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Er ontstaat onmiddellijk een vordering op de tot dan gemaakte kosten.

 

Artikel 10         Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade direct is en opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer controleert de betrouwbaarheid en geschiktheid van kandidaten zo goed mogelijk, maar kan dit niet garanderen. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door kandidaten en overige derden zijn veroorzaakt.
 5. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever is gefactureerd voor de desbetreffende opdracht waarin de schade is ontstaan.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

 

Artikel 11         Intellectueel eigendom  

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van door opdrachtnemer geleverde zaken of informatie, waaronder vacatureteksten en bedrijfsprofielen rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever en kandidaat mogen de ter beschikking gestelde zaken of informatie niet zonder toestemming van opdrachtnemer gebruiken voor eigen doeleinden. Opdrachtgever en kandidaat verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten zoals deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen partijen
 2. Kandidaat verstrekt met zijn inschrijving het recht aan opdrachtnemer om de door kandidaat aangeleverde informatie te gebruiken, onder andere door de informatie beschikbaar te stellen aan opdrachtgevers.
 3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
  Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

Artikel 12         Geheimhouding

 1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 13         Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over de geleverde diensten binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen de huidige overeenkomst.

 

Artikel 14         Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.